Informace před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby – DPS

← zpět na DOMOV PRO SENIORY

Informace před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby:

      Čekatel o službu v případě volného místa uzavírá Smlouvu o poskytování sociální služby na základě své žádosti a sociálního šetření.

(Popsáno v části Pro zájemce o službu)

      O tom, s kterým čekatelem povede zařízení jednání k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, rozhoduje komise. Ta rozhoduje zejména dle aktuálnosti nepříznivé  sociální situace a potřebnosti péče čekatele, s ohledem na vhodnost čekatele na uvolněný pokoj. Komise vybere nejvhodnějšího kandidáta.

 

Před příchodem

      Před vlastním uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby a samotným příchodem do zařízení je s vybraným čekatelem  zpravidla dohodnut druhý termín sociálního šetření v jeho přirozeném prostředí (pokud není dohodnuto jinak).

      Sociální šetření provádí pověřená sociální pracovnice za přítomnosti vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace, nebo koordinátorky sociálních služeb.

      Sociální šetření je informativní pro obě strany a slouží jako podklad pro vytvoření návrhu Smlouvy o poskytování sociální služby a nastavení rozsahu a průběhu služby (individuální plán). Čekatel také vyjadřuje, čeho má služba docílit – jakou nepříznivou sociální situaci vyřešit (smluvní prvotní osobní cíl).

     Zjištěné informace týkající se pomoci a podpory zejména v oblasti sebeobsluhy a aktivního začlenění do běžného života čekatele zaznamená vedoucí/koordinátorka na formulář Dojednaný individuální plán. Sociální pracovnice dále zaznamenává na formulář Vstupní sociální plán zejména informace týkající se finančních a úředních záležitostí čekatele souvisejících s poskytováním služby.

    K prostudování jsou čekateli předána Pravidla pobytu, která obsahují  detailně stanovené podmínky poskytování služeb a všechna práva a povinnosti uživatele našich služeb. Předán je také doporučený soupis věcí, které bude případně uživatel v zařízení potřebovat.

    Čekatel je seznámen s povinností  před uzavřením smlouvy doložit výpis ze zdravotní dokumentace – ne starší 3 měsíce.

     Na základě sociálního šetření vypracuje sociální pracovnice návrh Smlouvy o poskytování sociální služby a předloží ho čekateli k prostudování.

     Dále doporučujeme den nebo dva pracovní dny předem doručit do zařízení oblečení nového uživatele za účelem označení oděvů příjmením uživatele (malý štítek na zahalených částech oděvu), aby již první den nedošlo k záměně oděvů uživatelů při jejich praní v prádelně.

 

Den příchodu – počátek poskytování sociální služby

        Nový uživatel k nám přijíždí spolu s rodinou nebo sanitkou z jiného zařízení (nemocnice). Doporučený příjezd je kolem 9:00 hod nebo mezi 13:00 – 15:00 hod.

         Uživatel je doprovázen na svůj pokoj, kde si uloží své věci a dohodne se s pověřenými pracovníky na dalším postupu. Představí se mu jeho důvěrník – pověřený pracovník, který bude mít na starost spolupráci uživatele a zařízení. Představí se mu jeho primární sestra, která mu pomáhá vyřizovat záležitosti týkající se zdravotního stavu. A domlouvá se se sociální pracovnicí, kterou již zná ze sociálních šetření, na sociálních záležitostech.

         Pomoc a podpora uživatele pak dále pokračuje podle Smlouvy o poskytování sociální služby a dle dojednaného individuálního plánu (plánu péče).

         Našim cílem je zachování způsobu života uživatele ve spolupráci s jeho blízkými, aby mohl i v zařízení žít tak, jak byl zvyklý dříve.

Doporučený soupis věcí ke stažení

mobilní uživatel
imobilní, ležící uživatel

← zpět na DOMOV PRO SENIORY