Informace při přijetí – DZR

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Informace při přijetí:

 • Před vlastním přijetím do zařízení je s čekatelem  dohodnut termín sociálního šetření v jeho přirozeném prostření (pokud není dohodnuto jinak).
 • Sociální šetření provádí pověřená SP za přítomnosti vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace, nebo koordinátorky sociálních služeb.
 • Sociální šetření je informativní pro obě strany a slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda je uvolněné místo vhodné pro konkrétního čekatele. Není ještě definitivně rozhodnuto o přijetí čekatele.
 • Sociální šetření (pokud není dohodnuto jinak) je provedeno v přirozeném prostředí čekatele a to těsně před přijetím do zařízení.
  Součástí sociálního šetření je dojednání prvotního/ch osobního/ch cíle/ů a individuální plán péče (potřebný rozsah a průběh poskytování služby), v případě, že bude čekatel přijat. Zjištěné informace zaznamená vedoucí/koordinátorka na formulář Dojednaný individuální plán
 • SP dále dojednává důležitá rozhodnutí spojená se zahájením využívání služby a zaznamenává je na formulář Vstupní sociální plán.
 • K prostudování jsou čekateli předána Pravidla pobytu, která obsahují  detailně stanovené podmínky poskytování služeb a všechna práva a povinnosti uživatele našich služeb. Předán je také doporučený soupis věcí, které bude případně uživatel v zařízení potřebovat.
 • O přijetí čekatele do našeho zařízení rozhoduje komise.
 • V případě přijetí je připraven návrh Smlouvy o poskytování sociální služby a předložen před přijetím do zařízení k prostudování.
 • Čekatel je povinen před přijetím do zařízení, tj. před uzavřením smlouvy doložit výpis ze zdravotní dokumentace – ne starší 3 měsíce, který slouží jako podklad k poskytnutí adekvátní zdravotní péče pro zdravotnický personál, popřípadě praktickou lékařku zařízení.

Doporučený soupis věcí ke stažení

mobilní uživatel
imobilní, ležící uživatel

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM