Ochrana osobních údajů

← zpět na DOKUMENTY

INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, IČO: 46937099, se sídlem Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1265 jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zaměstnance výše uvedené organizace (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, v pozici zaměstnavatele, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů organizací Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace zpracovává osobní, výjimečně také zvláštní kategorii údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění mzdové agendy a vedení osobní složky zaměstnance (povinnosti vůči ZP, ČSSZ, FS)

zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

 • Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje nezbytné pro zápočet odborné praxe, uplatnění daňových slev či bonusů apod., a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Povinnost vést osobní spis zaměstnance vyplývá z §312, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 • Organizace zpracovává údaje pro poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků po dobu trvání pracovního poměru dle zákoníku práce.

Zaměstnavatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna
  dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění.
 • Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe
 • Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu
 • Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen narozených do roku 1971
 • Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění
 • Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
 • Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):
  • pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele
  • pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

2) Prezentace a propagace organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa zaměstnance, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

 • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům: ČSSZ, zdravotní pojišťovny, exekutorské úřady, poskytovatel pracovně lékařských služeb.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou organizací Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl organizaci Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů organizaci Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

BDO Advisory s.r.o., Petr Štětka, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

Tel.: 731 609 403, e-mail: gdpr@bdo.cz

V Kyjově dne 25.5.2018 Mgr. Ladislava Brančíková, ředitelka

Souhlas se zpracováním osobních údajů – uchazeč o zaměstnání

← zpět na DOKUMENTY