Pravidla podnětu stížnosti

← zpět na DOKUMENTY

 • Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jakýkoliv občan.

Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby: 

 • písemně

k rukám ředitelky zařízení
KONTAKT: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.
Strážovská 1095
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 513
e-mail: reditel@centrumproseniorykyjov.cz

k rukám zaměstnance pověřeného evidencí stížností
KONTAKT: sociální pracovnice zařízení
tel.: 518 699 520
e-mail: socialni@centrumproseniorykyjov.cz

k rukám kteréhokoliv službu konajícího zaměstnance v přímé obslužné péči poštou na adresu zařízení: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
Strážovská 1095 697 01 Kyjov

 • do schránky na stížnosti, která je umístěna na každém oddělení u výtahu a v hlavní jídelně.
 • ústně – v tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená na tiskopis „Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“ a uživatel potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. Ústně se stížnost podává řediteli zařízení, důvěrníkovi, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci.

prostřednictvím Výboru obyvatel

 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Může to být osoba fyzická (příbuzný, důvěrník, sociální pracovník) i právnická osoba (občanská poradna). Rovněž má právo podat stížnost anonymně.
 • Všechny stížnosti jsou evidovány zaměstnancem k tomu pověřeným a postoupeny ředitelce zařízení, která zajistí jejich prověření a vyřízení. Zaměstnanec pověřený evidencí stížností je povinen vybírat schránku na stížnosti 1x týdně za přítomnosti druhého zaměstnance.
 • Stížnost musí být pověřeným zaměstnancem či týmem prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti, případně přijetí stížnosti. Překročí-li lhůta daný termín, je o důvodech zdržení stěžovatel písemně informován. V zájmu řádného prošetření stížnosti může být vyslechnut stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje. O jednáních a průběhu prošetřování stížnosti je sepsán zápis.
 • Stěžovatel musí být o výsledku prošetření jeho stížnosti vyrozuměn písemně. U anonymní stížnosti podané do schránky na stížnosti je odpověď vyvěšena na nástěnce naproti výtahu ve staré budově v I. NP zařízení.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se má stěžovatel možnost odvolat u nadřízeného nebo nezávislého orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti:

  Jihomoravský kraj,
  odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
  Vedoucí sociálního odboru: tel: 541 651 132

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno tel.: 542 542 111

Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha
tel: 296 526 445, 257 003 500

Senior telefon – tel.: 800 157 157 – bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi fungující 24 hodin denně

Občanská poradna – nezávislé bezplatné místo, poskytuje rady, informace a pomoc všem potřebným. Asociace občanských poraden sídlí: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha

Zaměstnanec pověřený evidencí stížností v zařízení: sociální pracovnice

Na kteréhokoliv zaměstnance se můžete obrátit i s připomínkou ke kvalitě služby, námětem či podnětem na zlepšení našich služeb.

← zpět na DOKUMENTY