Pro zájemce o službu – DPS

← zpět na DOMOV PRO SENIORY

Pro zájemce o službu – DPS

            Občanům, kteří projeví zájem o informace a nezávazně nás zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, poskytují sociální pracovnice základní sociální poradenství – informace, kde a jak lze řešit aktuální nepříznivé sociální situace, ve kterých se ocitli sami nebo jejich blízcí.

            Zájemcům o naši službu, kteří nás nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně. Lze shlédnout i videozáznam z úvodní webové stránky, k dispozici jsou i písemné materiály o službě.

            Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti.

 

 Služba domov pro seniory v našem zařízení je pro osoby, které:

(Cílová skupina)

 –  chtějí využívat tuto službu

 – potřebují celodenně vyšší až vysokou míru podpory a pomoci jinou osobou v sebeobsluze a soběstačnosti

 – mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu)

 – jsou ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby

 

  a pomáhá řešit situace, kdy tyto osoby:

(aktuální nepříznivé sociální situace):

 

 – nelze potřebnou pomoc a podporu zajistit rodinou či blízkými

– nelze potřebnou pomoc a podporu zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami 

 

 Jak postupovat, když máte zájem o naše služby:

  • Žadatel doručí (poštou, osobně) do zařízení Žádost o poskytování sociální služby. NEMÁ SMYSL PODÁVAT ŽÁDOST TZV. “DO BUDOUCNA”, poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.

Žádost naleznete na konci této strany, na vrátnici našeho zařízení, u sociálních pracovnic zařízení nebo na obecním úřadě s rozšířenou působností na odboru sociálních věcí.

  • Zpravidla do jednoho měsíce od doručení žádosti přijedou po dohodě s žadatelem nebo kontaktní osobou do místa momentálního pobytu sociální pracovnice zařízení a provedou sociální šetření.

             Jde o návštěvu, kdy se pracovnice domlouvají s žadatelem. Zjišťují, zda je naše služba pro něj vhodná a vyřeší žadateli jeho aktuální nepříznivou situaci, ve které se momentálně nachází. Zda žadateli stačí k zabezpečení jeho potřeb pomoc rodiny a terénních sociálních služeb nebo žadatel potřebuje pobytovou službu – to je pomoc a podporu poskytovat celodenně. Tomuto šetření mohou být přítomni se souhlasem žadatele i jeho blízcí.

  • Pokud sociální pracovnice zjistí, že pro uživatele je vhodnější jiná pomoc a podpora (rodinou, terénními službami, jinou pobytovou službou), poskytne žadateli základní sociální poradenství, jakým způsobem řešit svou nepříznivou sociální situaci. 
  • Pokud sociální pracovnice zjistí, že žadatel splňuje výše uvedené skutečnosti, domlouvá se s žadatelem, jak by poskytovaná služba mohla vypadat.  Žadatel je seznámen s Pravidly pobytu, aktuálním ceníkem a dalšími podrobnostmi. Společně se dohodnou, jaký bude další postup.

 Zpravidla z důvodu plné kapacity zařízení není ihned k dispozici volné místo. Proto je žadatel do doby uvolnění kapacity zařazen do tzv. skupiny čekatelů. O této skutečnosti je písemně seznámen.

           Nejsou časové pořadníky. Při uvolnění místa komise vybere konkrétní čekatele zejména dle aktuálnosti nepříznivé sociální situace a potřebnosti péče, s ohledem na vhodnost čekatele na uvolněný pokoj. 

 

Smlouva o poskytování sociální služby

         Sociální službu v Centru pro seniory Kyjov poskytujeme na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřenou mezi uživatelem a zařízením.

         Další informace o jednání k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby najdete v části Informace před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby (Informace před přijetím).

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavření smlouvy v Domově pro seniory dle §91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, (tzn. osoba nesplňuje cílovou skupinu zařízení a není v aktuální nepříznivé sociální situaci)
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, jestliže:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

     4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících  ze smlouvy.

Informace o zpracování údajů žadatele
Žádost o poskytnutí sociálních služeb

← zpět na DOMOV PRO SENIORY