Ochrana osobních údajů a oznamovatelů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, IČO: 46937099, se sídlem Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1265 je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace zpracovává coby správce osobních údajů osobní, výjimečně také zvláštní kategorii osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Příspěvková organizace je správcem osobních údajů zejména za účelem poskytování sociálních služeb, poskytování ošetřovatelské péče, zajišťování smluvních vztahů, atd.

OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V PŘÍPADĚ, KDY

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pracovně právními předpisy, předpisy v účetní oblasti, atd.)
 2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. smlouvy o poskytování péče, pracovní smlouvy, ostatní smlouvy, apod.)
 3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (např. zpracování kontaktních údajů na blízké osoby uživatelů služeb – jméno, příjmení, vztah k uživateli, telefonní číslo, emailová adresa, nebo zpracování obrazových záznamů z kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob, apod.)
 4. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat (např. pořizování a zveřejňování fotografií z akcí domova).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě na základě její písemné žádosti a ukládá-li to zákon (např. Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Policie ČR, soudy apod.). V žádném případě nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám za účelem obchodu, reklamy, propagace nebo jiným účelem bez zákonného důvodu. Nepořizujeme fotokopie občanského průkazu ani jiného průkazu totožnosti, rodného nebo oddacího listu. Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů může uplatnit svá následující práva:

 • Právo být informován o tom, jaké osobní údaje jsou organizací zpracovávány.
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací – informace (případně kopie zpracování osobních údajů) jsou poskytovány na základě písemné žádosti v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců, informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy organizace posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou (poté lze požadovat finanční úhradu).
 • Právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, a to v termínu do jednoho měsíce od uplatnění svého práva, ve výjimečných případech do dvou měsíců.
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností – výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se především u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů, s těmito dokumenty je nakládáno dle spisového a skartační řádu.
 • Právo na námitku – každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká především údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů, žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění svého práva, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu reditel@centrumproseniorykyjov.cz.

COOKIES

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru organizace do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server organizace.

Organizace Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace využívá následujících druhů Cookies:

 • Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 • Analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek.
 • Marketingové Cookies, které umožňují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy

Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů.

Cookies je i nadále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

SVÁ PRÁVA A POŽADAVKY UPLATŇUJTE U SPRÁVCE ČI POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní adresa pověřence:

JUDr. Robert Pecka

telefon: 737 584 256

e-mail: robert.pecka@moore-czech.cz

 

Kontaktní adresa správce:

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, IČO 46937099,

telefon: +420 518 699 513,

e-mail: reditel@centrumproseniorykyjov.cz, ID datové schránky: aihkg44

 

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz

Informace pro oznamovatele

V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitele
Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., upravující podmínky poskytování ochrany osobám,
které oznámení podaly.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak
postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním
jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo
předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo
jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího
systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitel určil příslušnou osobou JUDr. Robert
Pecku, LL.M.

Příjem oznámení probíhá:

 • písemně elektronicky – robert.pecka@moore-czech.cz (do předmětu e-mailu napište
  OZNÁMENÍ)
 • písemně v listinné podobě – na adresu Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4,
  186 00 Praha 8, Czech Republic (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
 • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou
 • ústně telefonicky – na čísle 737584256

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich
obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Z oznamování jsou vyloučeny
osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

×