Pro zájemce o službu – DZR

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Pro koho je služba určena

             Občanům, kteří projeví zájem o informace a nezávazně nás zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, poskytují sociální pracovnice základní sociální poradenství – informace, kde a jak lze řešit aktuální nepříznivé sociální situace, ve kterých se ocitli sami nebo jejich blízcí.

            Zájemcům o naši službu, kteří nás nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně. Lze shlédnout i videozáznam z úvodní webové stránky, k dispozici jsou i písemné materiály o službě.

            Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti.

 

Služba domov se zvláštním režimem v našem zařízení je pro osoby, které:

(Cílová skupina)

  –   chtějí využívat tuto službu.

     V případě, že osoba projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním služby a je omezená ve svéprávnosti v oblasti podávání žádostí o poskytování sociálních služeb a následné uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb a jeho opatrovník chce, aby jeho opatrovanec službu využíval, rozhoduje o poskytování služby soud a to ještě před podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby.

 – potřebují celodenně vyšší až vysokou míru podpory a pomoci jinou osobou v sebeobsluze a soběstačnosti

 – mají sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby  

 – mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu)

 –  jsou ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby

 

a pomáhá řešit situace, kdy tyto osoby:

(aktuální nepříznivé sociální situace):

 – nelze potřebnou pomoc a podporu zajistit rodinou či blízkými

 – nelze potřebnou pomoc a podporu zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami 

  

Jak postupovat, když máte zájem o naše služby?

  • Žadatel (zákonný zástupce, zpravidla opatrovník nebo zástupce členem domácnosti)  doručí (poštou, osobně) do zařízení Žádost o poskytování sociální služby. NEMÁ SMYSL PODÁVAT ŽÁDOST TZV. “DO BUDOUCNA”, poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.

Žádost naleznete na konci této strany, na vrátnici našeho zařízení, u sociálních pracovnic zařízení nebo na obecním úřadě s rozšířenou působností na odboru sociálních věcí.

  • Zpravidla do jednoho měsíce od doručení žádosti přijedou po dohodě s žadatelem nebo kontaktní osobou do místa momentálního pobytu sociální pracovnice zařízení a provedou sociální šetření.

         Jde o návštěvu, kdy se pracovnice domlouvají s žadatelem (zákonným zástupcem). Zjišťují, zda je naše služba pro něj vhodná a vyřeší žadateli jeho aktuální nepříznivou situaci, ve které se momentálně nachází. Zda žadateli stačí k zabezpečení jeho potřeb pomoc rodiny a terénních sociálních služeb nebo žadatel potřebuje pobytovou službu – to je pomoc a podporu poskytovat celodenně. Tomuto šetření mohou být přítomni se souhlasem žadatele i jeho blízcí.

  • Pokud sociální pracovnice zjistí, že pro uživatele je vhodnější jiná pomoc a podpora (rodinou, terénními službami, jinou pobytovou službou), poskytne žadateli základní sociální poradenství, jakým způsobem řešit svou nepříznivou sociální situaci. 
  • Pokud sociální pracovnice zjistí, že žadatel splňuje výše uvedené skutečnosti, domlouvá se s žadatelem, jak by poskytovaná služba mohla vypadat.  Žadatel je seznámen s Pravidly pobytu, aktuálním ceníkem a dalšími podrobnostmi. Společně se dohodnou, jaký bude další postup.

 Zpravidla z důvodu plné kapacity zařízení není ihned k dispozici volné místo. Proto je žadatel do doby uvolnění kapacity zařazen do tzv. skupiny čekatelů. O této skutečnosti je písemně seznámen.

          Nejsou časové pořadníky. Při uvolnění místa komise vybere konkrétní čekatele zejména dle aktuálnosti nepříznivé sociální situace a potřebnosti péče, s ohledem na vhodnost čekatele na uvolněný pokoj. 

 

Smlouva o poskytování sociální služby

 Sociální službu v Centru pro seniory Kyjov poskytujeme na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřenou mezi uživatelem a zařízením.

           U osob, u kterých není zřejmé, že je jejich podpis právoplatný (z důvodu svého zdravotního stavu nerozumí obsahu smluv a nemohou se právoplatně podepsat) podepisuje Smlouvu o poskytování sociální služby jeho zákonný zástupce, zpravidla opatrovník nebo zástupce členem domácnosti.

          Pokud tato osoba nemá soudem ustanoveného opatrovníka nebo zástupce, doporučujeme, aby jeho blízcí podali na soud Návrh na ustanovení opatrovníka nebo návrh na ustanovení Zástupce členem domácnosti. V naléhavém případě může Smlouvu o poskytování sociální služby podepsat zástupce obce s rozšířenou působností, ale zákonné zastoupení je třeba co nejdříve vyřídit. 

          Další informace o jednání k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby najdete v části Informace před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby (Informace před přijetím).

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavření smlouvy v Domově se zvláštním režimem dle §91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, (tzn. osoba nesplňuje cílovou skupinu zařízení a není v aktuální nepříznivé sociální situaci)
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, jestliže:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

     4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ke stažení

Informace o zpracování údajů žadatele
Žádost o poskytnutí sociálních služeb

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM