Pro zájemce o službu – DZR

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Pro koho je služba určena

Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, rodiny, či blízkých osob.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavření smlouvy v Domově se zvláštním režimem dle §91, odst. 3 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívajících ze smlouvy.

Informace pro zájemce o službu:

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály o zařízení. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně.

Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání buď přímo v zařízení nebo u zájemců doma, v nemocnici či léčebně. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti.

Jak postupovat, když máte zájem o naše služby?

  1. domluvit si schůzku se sociální pracovnicí, která Vám podá potřebné informace,
  2. vyplnit Žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost) – žádost získáte na webových stránkách, na recepci našeho Centra, u sociálních pracovnic, které Vám i rády pomohou s vyplněním žádosti,
  3. Vámi podanou žádost (poštou, emailem, osobně) zařadíme do naší evidence žadatelů o službu,
  4. kontaktujeme Vás a domluvíme si společné setkání, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné,
  5. sejde se komise Centra a rozhodne, zda jsou naše služby pro Vás ty nejvhodnější
  6. přijde Vám dopis, ze kterého se dozvíte, zda jste zařazen do evidence čekatelů, či ne (není to oznámení o přijetí!). V případě zařazení jste naším čekatelem o službu – teď už jen čekáte na uvolnění místa, které je pro Vás vhodné. Pokud naše služba není pro Vás vhodná, Vaše žádost bude vyřazena.
  7. V případě uvolnění vhodného místa, Vás budeme kontaktovat a domluvíme si společné setkání, kde se dozvíte potřebné informace.

Ke stažení

Informace o zpracování údajů žadatele
Žádost o poskytnutí sociálních služeb

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM