Informace o přijetí DPS

Sociální službu lze začít poskytovat pouze na základně písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem (Centrem služeb pro seniory Kyjov, p.o.). Předpokladem je podaná Žádost o poskytnutí sociální služby, provedené sociální šetření a rozhodnutí komise Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. o splnění podmínek pro uzavření smlouvy (více v sekci Pro zájemce o službu).

Smlouva o poskytování sociální služby může být uzavřena na dobu neurčitou nebo určitou, pokud je předpoklad zlepšení celkové situace uživatele a mohl by se vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí či do prostředí s nižší mírou podpory (např. dům s pečovatelskou službou).

Před příchodem

Před samotným příchodem do zařízení a podpisem smlouvy je s vybraným
čekatelem dohodnut druhý termín sociálního šetření v jeho přirozeném
prostředí (pokud není dohodnuto jinak). Sociální šetření je informativní pro
obě strany a slouží jako podklad pro vytvoření návrhu Smlouvy o
poskytování sociální služby a nastavení rozsahu a průběhu služby
(individuální plán). V případě, že se čekatel nemůže ze zdravotních důvodů
sám vyjádřit, obracíme se v jeho zájmu na blízké osoby s cílem nastavit
podporu a péči s ohledem na jeho individuální potřeby, přání a zvyklosti. Na
blízké osoby se obracíme s žádostí o sepsání jeho „životního příběhu“, ke
kterému přihlížíme v mnoha oblastech – náplň volného času, témata k
rozhovorům apod. (osnova k sepsání „životního příběhu“ je ke stažení
níže).

K prostudování jsou čekateli předána Pravidla pobytu, která obsahují detailně stanovené podmínky poskytování služeb a všechna práva a povinnosti uživatele našich služeb (ke stažení v sekci Pravidla pobytu). Předán je také doporučený soupis věcí, které bude uživatel v zařízení potřebovat (ke stažení níže). Oblečení doporučujeme doručit do zařízení 1 – 2 pracovní dny předem, aby mohlo být označeno (malý štítek s příjmením uživatele na zahalených částech oděvu), s cílem předejít záměně s oblečením jiných uživatelů.

Čekatel je povinen doložit před uzavřením smlouvy Posudek o
zdravotním stavu pro účely poskytnutí pobytové sociální služby - dle §
91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ke stažení níže).

Den příchodu

Nový uživatel k nám přijíždí spolu s rodinou nebo sanitkou z jiného zařízení (nemocnice). Doporučený příjezd je mezi 9:00 – 10:00 hod. nebo mezi 13:00 – 15:00 hod.

Uživatele doprovodíme na pokoj, kde si uloží své věci a dohodne se s pověřenými pracovníky na dalším postupu. Představí se mu jeho důvěrník, který bude dohlížet na naplňování individuálního plánu, a také primární sestra, která bude pomáhat vyřizovat záležitosti týkající se zdravotního stavu.

Pomoc a podpora uživatele dále pokračuje podle Smlouvy o poskytování sociální služby a dle dojednaného individuálního plánu a plánu péče.

Naším cílem je udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů a respektování jejich zvyklostí a návyků, aby i v našem zařízení mohli žít tak, jak byli zvyklí dříve. Podporujeme a vážíme si spolupráce s blízkými osobami uživatelů, které se i nadále mohou dle svých možností zapojovat do péče o své blízké (možnosti zapojení rodiny a blízkých osob do péče – níže ke stažení).

×