Informace o přijetí OS

Sociální služba může být poskytována pouze na základně písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem (zpravidla v den nástupu do zařízení). 

Smlouva nebude uzavřena, pokud žadatel nedodá nejpozději v den nástupu vyjádření ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu.

Doporučený příjezd je mezi 9:00 – 10:00 hod. nebo mezi 13:00 – 14:00 hod. (dopravu do zařízení si uživatel zajišťuje sám).

Uživatele doprovodíme na pokoj, kde si uloží své věci a dohodne se s pověřenými pracovníky na dalším postupu. Představí se mu jeho důvěrník, který bude dohlížet na naplňování individuálního plánu péče.

Sociální službu poskytujeme pro pečované v rozsahu služeb uvedených v části Poskytované služby OS s ohledem na konkrétní potřeby pečovaného.

Naším cílem je udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů a respektování jejich zvyklostí a návyků, aby i v našem zařízení mohli žít tak, jak byli zvyklí v domácím prostředí.

×