Pro zájemce o službu OS

Odlehčovací služba je určena osobám, které:

  • dosáhly věku 65 let,
  • potřebují v důsledku svého věku, zdravotního stavu, onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb,
  • o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí,
  • chtějí využívat tuto službu.

Zamítnutí poskytování služby v případech:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Jak odlehčovací službu sjednat

  • osobně v kanceláři sociálních pracovnic Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o.
  • telefonicky na tel. č. 518 699 514 (Mgr. Věra Lungová)

Po předchozí domluvě si můžete zařízení prohlédnout osobně. V Úvodu našich webových stránek je také možná virtuální prohlídka Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o.

Rezervaci termínu doporučujeme provést s dostatečným předstihem. Kapacita služby je 5 lůžek (2 jednolůžkové pokoje a jeden trojlůžkový). 

Pokud je vámi požadovaný termín obsazen, máte možnost stát se náhradníky. Při uvolnění termínu budete neprodleně kontaktováni.

Předpokladem k poskytnutí Odlehčovací služby je podaná Žádost o poskytnutí sociální služby (formulář žádosti je ke stažení níže), splnění cílové skupiny a zdravotní stav, který nevylučuje poskytnutí služby. Jestliže jste již Odlehčovací službu v našem zařízení v minulosti využili, novou žádost podávat nemusíte. Vyplněnou žádost lze doručit osobně, poštou či e-mailem.

Důrazně upozorňujeme, že v souvislosti s žádostí o poskytnutí sociální služby nepřijímáme věcné ani finanční dary.

Sociální šetření

Sociální pracovnice si před dohodnutým termínem pobytu na Odlehčovací službě domlouvá s pečující osobou a pečovaným termín sociálního šetření (zpravidla 14 dní před zahájením poskytování sociální služby). Místo sociálního šetření – zpravidla aktuální místo pobytu žadatele.

Sociální šetření je informativní pro obě strany a slouží jako podklad pro nastavení rozsahu a průběhu služby (individuálního plánu péče). Velmi důležitá je přítomnost pečujícího či jiné blízké osoby, která může poskytnout relevantní informace o individuálních potřebách pečovaného, jeho zvyklostech a dosavadním průběhu péče. Naším cílem je pak na tento zavedený režim navázat.

Sociální pracovnice dále zjišťuje, zda neexistují důvody, kvůli kterým by mohlo být poskytnutí služby zamítnuto (viz výše).

Budoucí uživatel služby je povinen doložit před zahájením
poskytování služby Posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí
pobytové sociální služby - dle § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách (ke stažení níže).

K prostudování jsou předána Pravidla pobytu, která obsahují detailně stanovené podmínky poskytování služeb a všechna práva a povinnosti uživatele našich služeb (ke stažení v sekci Pravidla pobytu). Předán je také doporučený soupis věcí, které bude uživatel v zařízení potřebovat (ke stažení níže) a vzor Smlouvy o poskytování sociální služby. Oblečení doporučujeme doručit do zařízení alespoň 2 pracovní dny předem, aby mohlo být označeno (malý štítek s příjmením uživatele na vnitřní části oděvu), s cílem předejít záměně s oblečením jiných uživatelů.

Zahájení poskytování OS

Sociální služba může být poskytována pouze na základně písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem (zpravidla v den zahájení). 

Doporučený příjezd je mezi 9:00 – 10:00 hod. nebo mezi 13:30 – 14:00 hod. (dopravu do/ze zařízení si uživatel/pečující zajišťuje sám).

Sociální službu poskytujeme pro pečované v rozsahu služeb uvedených v části Poskytované služby OS s ohledem na konkrétní potřeby pečovaného.

Naším cílem je udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů a respektování jejich zvyklostí a návyků, aby i v našem zařízení mohli žít tak, jak byli zvyklí v domácím prostředí.

Délka pobytu na odlehčovací službě

Délka pobytu se odvíjí od konkrétních potřeb pečujících a pečovaných a také aktuálních volných termínů. Ze zkušeností doporučujeme využít Odlehčovací službu alespoň na 1 měsíc (minimálně 14 dní), tak aby splnila svůj účel.

Maximální doba poskytování Odlehčovací služby je zpravidla tři měsíce po sobě jdoucích. Odlehčovací službu lze využít opakovaně (celková délka pobytů by však neměla v součtu přesáhnout 180 dní v roce).

Kontaktní osoba

Mgr. Věra Lungová

×